PRECIIS

Innovationer för

precisionsortopedi

Mål: Ny nivå av precision inom ortopedi

Högre vårdkvalitet parallellt med högre effektivitet

VÅRDENS BEHOV

Vi lever allt längre och förväntar oss kunna vara fysiskt aktiva en allt större del av våra liv. Parallellt med detta ställs även allt högre krav på att vården ska vara kostnadseffektiv. Det finns därför stora behov av verktyg för att öka kvalitet och produktivitet inom vården.

 

Skador och åkommor relaterade till rörelseapparaten tillhör de stora folksjukdomarna, och ett med åren allt skörare skelett innebär att äldre personer är extra hårt drabbade. Ortopedisk vård, inte minst kirurgi med implantat, står därför inför ökande utmaningar.

PRECIIS-INITIATIVET

PRECIIS är ett innovationsprojekt som ska lyfta precisionen inom ortopedisk vård. Bakom PRECIIS står 14 samarbetsparter, med representanter från svensk industri, sjukvård, patientorganisationer, och akademi. Projektet koordineras av det svenska medicinteknik-företaget Sectra och stöttas finansiellt av VINNOVAs program för utmaningsdriven innovation (UDI). PRECIIS är en förkortning för Precise Image-based Implant Surgery.

 

MÖJLIGHETERNA

Ortopedens arbete rör sig mellan den fysiska världen (patientens fysiska kropp, implantaten, operationssalen) samt den digitala (röntgenbilder, modeller). PRECIIS syftar till att tätare länka samman dessa två världar genom att sätta nästa generations visualiseringstekniker direkt i händerna på ortopeden. Det möjliggör bland annat för en bättre planering inför operationer. Visionen inkluderar att ortopeden kommer kunna konsultera planeringen under pågående operation. Sedan kan ortopeden efter genomförd operation få snabb återkoppling på patientens status och precis uppföljning på eventuella komplikationer.

HUVUDOMRÅDEN

 

IMPLANTATRÖRELSE

Ortopediska implantat, till exempel proteser, skruvar och stag, måste sitta fast ordentligt i patientens skelett för att fungera. Sitter det inte fast kan detta leda till smärta och sämre rörlighet. Benvävnaden kan också förstöras mer och mer, vilket kan göra att implantatet lossnar och att en svår omoperation behöver göras. Idag är det inte möjligt för sjukvården att kort efter operationen, innan större problem har uppstått, avgöra om ett implantat är löst utan ytterligare ett kirurgiskt ingrepp.

 

Svensk forskning har utarbetat en metod för att mäta små implantatrörelser, och PRECIIS kommer att kombinera den modern 3D-röntgen (datortomografi) för att skapa ett kraftfullt verktyg för ortopeden. Med verktyget kommer man i klinisk rutin med stor precision kunna utvärdera implantatens status i patienten.

 

PATIENTRÖRELSE

Det kan vara mycket svårt att ta reda på orsaken till rörlighetsproblem. Mer avancerade diagnosmetoder skulle ge stor nytta, eftersom det finns många bra behandlingsalternativ inom kirurgi och sjukgymnastik när man väl vet vad som ska åtgärdas.

 

PRECIIS kommer att ta fram nya innovationer baserade på den senaste tekniken inom kamerabaserad rörelseanalys och 3D-röntgenbilder (datortomografi), och även kombinera dessa två angreppssätt. Därtill kommer 3D-röntgen av en rörelse under en tidssekvens att nyttjas. Verktygen som skapas kommer ge ortopeder och fysioterapeuter möjlighet att i detalj se hur patientens skelettdelar rör sig i förhållande till varandra.

3D-PRINT

Med additiv tillverkning, enkelt kallat 3D-print, finns nya möjligheter att utveckla den ortopediska vården. Genom att skriva ut fysiska modeller av patientens egna skelett kan till exempel patienten själv bli mer delaktig i sin behandling och ortopeder kan effektivt diskutera operationsstrategier med erfarna kollegor.

 

PRECIIS kommer att fokusera på att göra det snabbt och enkelt att använda 3D-print i den kliniska vardagen. En grundtanke är att 3D-skrivare ska kunna finnas på varje ortopedmottagning. (PRECIIS inkluderar dock inte att 3D-printa själva implantaten.)

LOGISTIK

Ortopedisk kirurgi innebär idag en tung och resurskrävande hantering av implantat och annat operationsmaterial. Det är många föremål som ska förflyttas och de måste finnas på rätt plats i rätt tid när operationen, den mest kostsamma tiden i vården, ska göras. Hanteringen är också komplex med många möjliga modeller och storlekar, och innefattar många moment såsom sterilisering.

 

Inom PRECIIS kommer sjukvården samarbeta med industrin för att hitta nya arbetssätt och IT-stöd för att effektivisera den logistiska hanteringen.

KOMPLEX PLANERING

OCH UPPFÖLJNING

Vissa ortopediska skador som till exempel bäckenfrakturer ställer väldigt stora krav på en noggrann planering av operationsstrategier. Det 3D-pussel som ortopeden ställs inför på operation är komplext, samtidigt som operationen måste gå snabbt och genomföras med så liten öppning som möjligt för att minimera risken för komplikationer.

 

PRECIIS kommer ta fram visualiseringstekniker för att på nya sätt stödja dessa komplicerade processer. En grundbult i angreppssättet är att fokusera på verktyg som kan följa med under hela flödet, både i planeringen, under operationen och i uppföljningen därefter.

KUNSKAPSSPRIDNING

Innovationer i verktyg och arbetssätt är inte till någon nytta ifall de inte är kända. Sjukvården måste känna till metoderna och ha möjlighet att utvärdera patientnyttan, ifall beslut om införande ska kunna tas. Patienterna måste känna till vilka alternativ som finns så att de kan vara delaktiga i sin vård.

 

En betydande del av PRECIIS handlar därför om att informera om möjligheterna med precisionsortopedi i allmänhet, och om innovationerna som PRECIIS utvecklar i synnerhet. PRECIIS kommer därför att synas på många sätt, i både professionella och publika sammanhang. Tyngdpunkten kommer att ligga på demonstrationer där man själv kan få prova på innovationerna.

PRECIIS är ett innovationsprojekt delfinansierat av VINNOVA.

Konsortiet består av industriella parterna Sectra, Zimmer Biomet Sweden, Qualisys, Wematter och OssDsign, av sjukvårds- och akademiparterna Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, Linköpings Universitetssjukhus, CMIV vid Linköpings Universitet, Capio Movement, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, samt Reumatikerförbundet.